Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Käyttöopas: Palkanlaskenta

TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™-laajennuksella saat mahdollisuuden muodostaa TES-tulkittua palkka-aineistoa kirjatuille tapahtumille. Palkanlaskenta-aineiston voi viedä yleisimpiin palkanlaskentaohjelmiin valmiin integraation avulla.

Maxtech-järjestelmään voi muodostaa kirjauksia monipuolisilla kirjaustavoilla. Palkanlaskenta-toiminnallisuuden käyttöönottaminen vaatii, että organisaatiossa on käytössä Työaika™- tai Työaika+™-tuote. Kirjauksille voidaan jälkikäteen muodostaa halutunlainen palkka-aineisto. Tässä oppaassa syvennytään Maxtech-järjestelmän palkanlaskentaan liittyviin asetuksiin, valmistellaan organisaatio palkanlaskennan ominaisuuksien käyttöönottoon ja käydään esimerkein läpi miten eri maksuryhmien, aikatapahtumatyypin, töiden ja palkkalaskenta-aineiston tarkistuksen yhteydessä muodostuvat palkkarivit saadaan bruttopalkkaraportille.

Organisaation valmistelu palkanlaskennan ominaisuuksien käyttöönottoon

Palkanlaskennan käyttöönotto vaatii, että on tiedossa organisaation sisällä millaisia työntekijäryhmiä se sisältää. Työntekijäryhmällä tarkoitetaan organisaation sisällä palkanlaskennan näkökulmasta samankaltaisia ryhmiä, joilla on samat asetukset työehtosopimuksen, automaattisen lounastauon, päivittäisen normaalityöajan suhteen. Työntekijäryhmän sisällä on myös samanlaiset säännöt vuorokausi- ja viikko- ja jaksoylitöiden muodostumiseen sekä arkipyhien muodostumiseen. Työntekijäryhmät erotetaan toisistaan muodostamalla niille omat työaikamallit. Työaikamalleilla voidaan helposti kopioida samat palkanlaskentaan liittyvät asetukset uudelle työntekijälle.

Työaikaryhmän sisällä voi olla eri maksuryhmiin (tuntipalkka / kuukausipalkka) kuuluvia henkilöitä, maksuryhmittäin ei tarvitse tehdä omaa työaikamallia. Työaikaryhmän sisällä voi olla eri työaikaliukumasäännöillä olevia henkilöitä. Työaikaliukumasäännöt määritetään aina henkilön asetuksiin.

Työntekijäryhmien määrittely

Ensimmäinen tehtävä on kuvata organisaation rakennetta ja millaisia palkanlaskennan näkökulmasta samankaltaisia työntekijäryhmiä organisaatioon kuuluu ja kuvataan palkanmuodostumiseen liittyviä elementtejä ja erilaisuutta. Näistä lähdetään edelleen tarkentamaan työaikamallien muodostamisen näkökulmasta erilaisuutta.

Johto

 • Toimitusjohtaja, operatiivinen johtaja
 • Henkilöstöpäällikkö, talouspäällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö

”Palkkaus perustuu kuukausipalkkaan, normaalityöaika on 37,5 h viikossa, palkka on tietyn TES:sin alainen ja saattaa sisältää erilaisia etuja ja korvauksia kuten autoetu, lounasetu tai muut työsuhde edut. Normaaliajan ylittävät tunnit hallitaan työaikaliukumien kautta. ”

Työntekijät

 • Tiimiesimies

”Palkkaus perustuu kiinteään kuukausipalkkaan, normaalityöaika on 37,5 h viikossa. Normaalituntien ylittäviltä tunneilta maksetaan TES:sin mukaisesti vuorokausi- ja viikkoylityökorvaukset, ilta- ja yölisät sekä erilaiset epämukavan työajan korvaukset kuten sunnuntai- lauantai ja aattokorvaukset. Työssä saattaa olla osaamiseen ja tiettyjen työtehtävien perusteella maksettavia lisiä, kuten kielilisä, kouluttajalisä, opiskelijan ohjauslisä”

 • Päätoiminen työntekijä

”Palkkaus perustuu kiinteään kuukausipalkkaan. Normaaliajan ylittävät tunnit hallitaan työaikaliukumien kautta. Ikälisä maksetaan 5 vuoden palveluksen jälkeen.”

 • Keikkatyöntekijä, Osa-aikainen työntekijä

”Palkkaus perustuu tuntipalkkaan, joka voi vaihdella työtehtävien ja ajankohdan mukaan. Työtehtävien perusteella voidaan maksaa erilaisia lisiä kuten olosuhdelisät, eritesiivouslisät ja erityisosaamislisät, työkalukorvaukset ja hätätyökorvaus. Tuntien määrä perustuu suunniteltujen työvuorojen määrään.”

Samaan tapaan ikuvataan kaikki organisaation työntekijäryhmät ja muodostetaan työaikamallit, henkilökohtaiset lisät, aikatapahtumatyyppien perusteella muodostuvat palkkarivit, sekä erilaiset työtehtävät, jos niistä muodostuu eri palkka.

Alta löydät syventäviä ohjeita eri tilanteisiin ja niiden konfiguroimiseksi järjestelmään.

Työaikamallit

Työntekijäryhmien määrittelyn jälkeen on olemassa selkeämpi kuva montako työaikamallia tarvitaan.

Erilliset työaikamallit vaaditaan tilanteessa, jossa normaalityöaika, automaattisen tauon muodostuminen, TES tai vuorokausi-, viikko- tai jaksoylitöiden muodostuminen poikkeaa ryhmien kesken. Eri maksuryhmien käyttö ei vaadi erillistä työaikamallia. Työaikaliukumasäännöt määritetään aina henkilön asetuksiin, ne eivät vaikuta työaikamallien luonnissa.

Työaikamallien lisäämiseen löydät tarkemmat ohjeet täältä.

Työsopimusten määrittäminen

Työsopimukselle pitää käydä asettamassa maksuryhmä ja haluttu työaikamalli.

Tarkemmat ohjeet työsopimuksien hallinnointiin löydät täältä.

Palkka-aineiston muodostaminen

Työntekijän kokonaispalkka koostuu peruspalkasta ja erilaisista lisistä, korvauksista ja eduista. Työntekijöillä voi olla useita erilaisia lisiä, jotka täydentävät peruspalkkaa. Lisät voivat perustua erilaisiin työaikoihin, tehtävien vaativuuteen, olosuhteisiin tai henkilökohtaisiin saavutuksiin.

Palkka-aineistoon liittyvä toiminnallisuus löytyy bruttopalkkaraportilta, josta se yleensä tarkistetaan, täydennetään ja hyväksytään. Bruttopalkkaraportin kautta tehdään myös vienti ulkoiseen palkanlaskentaohjelmaan, mikäli palkka-aineiston vienti on konfiguroitu.

Perustuntipalkkarivin muodostaminen henkilön työaikamerkinnöille

Yksinkertaisimmillaan palkkarivin saa muodostettua henkilön tekemille perustunneille varmistamalla, että järjestelmässä on asetettuna henkilön maksuryhmä. Maksuryhmä asetetaan henkilön työsopimukselle. Tuntipalkkarivi muodostetaan kaikille henkilön työaikamerkintä-kirjauksille.

Henkilön lisä- ja ylityöt, arkipyhäkorvaukset lasketaan henkilön työsopimuksella olevan työaikamallin mukaisesti ja työehtosopimuksiin liittyvät lisät työaikamallille tai työsopimukselle liitetyn työehtosopimuksen mukaisesti.

Myös muille tapahtuman tyypeille muodostuu palkkarivi, voit lukea siitä lisää tämän oppaan kohdasta ”Aikatapahtumatyypeille muodostettavat palkkarivit”.

Vinkki! Järjestelmässä on tuki työaikaliukuman käytölle myös tuntipalkkaiselle.

Yleisesti emme suosittele palkkalajien a-hintojen hallinnoimista Maxtechin järjestelmässä, joten palkkarivit muodostuvat ilman a-hintaa. Tarkista siksi, että bruttopalkkaraportin asetuksissa on nollapalkkojen laskenta päällä:

Palkanlaskennan a-hintojen ollessa käytössä, tuntipalkan a-hinnan muodostumisessa voidaan hyödyntää palkkaluokkia. Palkkaluokka tulee paikalleen kirjaukselle henkilön työsopimukselta, työltä tai suunnitellulta työvuorolta, palkkaluokan voi myös manuaalisesti pakottaa bruttopalkkaraportilta. Silloin palkkarivin a-hinta muodostetaan palkkaluokan mukaan. Palkan a-hinnan muodostumisessa voit hyödyntää taulukkopalkkoja, palkkaluokkia ja lisiä, niillä saat tehtyä palkkaluokille korotuksia ja ajastuksia.

Kuukausipalkkarivin muodostaminen

Kuukausipalkkaisen palkka koostuu tyypillisesti kuukausipalkasta, sekä siihen lisäksi laskettavista, työehtosopimukseen perustuvista lisistä, sairauspoissaolojen ja muiden poissaolojen palkasta sekä henkilöstön palkanlisistä. Kuukausipalkan määrä hallitaan hyvin usein ulkoisessa palkanlaskentajärjestelmässä, jolloin kuukausipalkkariviä ei tarvitse muodostaa järjestelmään ollenkaan; riittää, että kuukausipalkkaiselle lasketaan työehtosopimukseen perustuvat lisät ja henkilöstön palkanlisät.

Henkilön työsopimukselle merkitään

 • Työsopimuksen alku- ja loppupäivä (voidaan jättää tyhjäksi, jos voimassa)
 • Työehtosopimus (mikäli poikkeaa työaikamallin työehtosopimuksesta)
 • Maksuryhmä: Kuukausipalkka
 • Bruttopalkan määräytyminen: Laske vain lisät.

Ylläolevilla asetuksilla saadaan aikaan tilanne, jossa kuukausipalkkaisen työaikamerkinnöille

 • Kirjauksille ei muodostu perustuntien palkkariviä
 • Automaattinen lounastauko ja ylityöt muodostuvat työaikamallin sääntöjen mukaan
 • lauantai-, sunnuntai-, aatto-, Ilta- ja yölisät muodostetaan automaattisesti valitun TES:sin perusteella

Kuukausipalkkaisella on usein käytössä työaikaliukuma, sen asetusten määrittämisestä henkilölle voit lukea lisää täältä.

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin aikatapahtumatyyppien perusteella muodostettavista palkkariveistä, henkilöstön palkanlisien määrittämisestä ja työehtosopimuksiin perustuvien lisien toiminnasta.

Aikatapahtumatyypeille muodostettavat palkkarivit

Järjestelmässä on saatavilla yli 130 eri aikatapahtumatyyppiä. Aikatapahtumatyyppien asetuksissa pystyt määrittämään tarkemmin esimerkiksi käytettävän palkkalajin. Tarkempia ohjeita löydät täältä.

Aikatapahtumatyypin palkkalajin muuttaminen maksuryhmän mukaan: Näille pystytään muodostamaan tunti- ja kuukausipalkkaisille eri palkkalajeilla palkkarivit. Lisää tietoa maksuryhmäkohtaisista aikatapahtumatyyppien palkkalajeista löydät täältä.

Työehtosopimuksiin perustuvat lisät

Järjestelmässä on mahdollista tunnistaa automaattisesti joitain työehtosopimuksessa mainittuja epämukavaan työaikaan liittyviä ajankohtia ja luoda kirjauksille palkkarivejä automaattisesti:

 • Päivät, joilta maksetaan sunnuntaityökorvausta
 • Päivät, joilta maksetaan lauantaityökorvausta
 • Aatot, Pyhät
 • Iltatyö
 • Yötyö

Kaikkia työehtosopimuksia ja niiden sääntöjä ei ole mahdollista mallintaa järjestelmään. Paikallista sopimista ei myöskään lähtökohtaisesti tueta, mutta pyrimme auttamaan siltä osin, miten järjestelmä on konfiguroitavissa.

Olemme kuvanneet usein käytettyjä työsopimuksia tukiportaaliimme, sieltä voi tarkistaa miltä osin työehtosopimus on tuettu järjestelmässämme.

Henkilöstön palkanlisät

Henkilökohtaiset lisät ovat palkanlisiä, jotka maksetaan työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuksien, taitojen, kokemuksen tai suoriutumisen perusteella. Tällaisia lisiä ovat esimerkiksi erilaiset henkilökohtainen palkanlisä, pätevyys-, koulutus- tai kokemuslisät.

Henkilökohtaisten palkanlisien avulla voidaan myös kompensoida työntekijälle kustannuksia tai haittoja, jotka aiheutuvat omien resurssien käytöstä, esimerkki tällaisesta korvauksesta on työkalukorvaus.

Lisä saadaan muodostumaan niin, että aina kun henkilö tekee työaikamerkintöjä, lisätään tuntimäärää vastaava lisärivi kirjauksen palkkaerittelyyn. Alla ohjeistus, miten saat määritettyä henkilöstön palkanlisät järjestelmään.

Palkkalajin lisääminen

Lisää uusi palkkalaji ja sille palkkalajien asetukset. Palkkalajien asetuksissa pitää merkitä palkkalaji työsuhdeperustaiseksi lisäksi.

Henkilöstön palkanlisän määrittäminen

Kun palkkalaji on lisätty, se tulee valittavaksi Henkilöstön palkanlisät-sivulle. Pääset lisäämään henkilöille henkilöstön palkanlisä-rivin.

Voit valita tietyn henkilön, jolle lisä maksetaan, lisän ominaisuudet

 • Palkkarivin nimikkeen ylikirjoitus
 • Tapahtuman keston käyttäminen määränä tai kiinteä määrä
 • Lisätäänkö ylityöajalle
 • Korotetaanko pyhänä
 • Voimassaoloaika
 • Lisätään kun päivän työaika ylittää
 • Maksetaan vain kun tehdään tiettyä työtä tai ollaan tietyssä kohteessa

Henkilökohtaisen lisän tarkastaminen bruttopalkkaraportilta

Kun määritys on tehty, valitse henkilön kirjaukset bruttopalkkaraportille ja suorita jälkilaskenta (tee haku uudelleen Suorita jälkilaskenta-rasti päällä).

Kokemuslisää muodostuu tuntipalkan verran.

Työtehtävän perusteella maksettavat palkanlisät

Työntekijän palkka voi vaihdella työtehtävien vaativuuden, olosuhteiden tai henkilökohtaisten saavutusten mukaan. Palkkatekijät voivat olla voimassa vain silloin, kun työntekijä tekee tiettyjä työtehtäviä. Järjestelmässä voi monipuolisesti määrittää työtehtävän perusteella muodostuvia palkkarivejä. Jos työlle ei ole määritetty poikkeavaa perustuntien palkkalajia tai lisäpalkkarivejä, työaikamerkinnöille muodostuu oletuksena tuntipalkkarivi (jos tuntipalkkainen).

Alla listattuna esimerkkejä, miten työtehtävän perusteella saa muutettua muodostettuja palkkarivejä.

Varmista ensin, että olet lisännyt tarvittavan palkkalajin ja sille palkkalajien asetukset.

Tuntipalkkarivin korvaaminen työn perustuntien palkkalajilla

Työlle voidaan määrittää erillinen palkkalaji, joka korvaa tuntipalkkaiselle työn palkkalajin. Palkkalajin korvaaminen tapahtuu työn muokkauksen kautta palkka-välilehdeltä valitaan aiemmin tehty palkkalaji perustuntien palkkalaji-kenttään.

Kun määritys on tehty työn taakse, palkkalaji ilmestyy palkkaerittelyt-sarakkeeseen niille tapahtumariveille, joilla on työnä työ, jolle perustuntien palkkalajin korvaus tehtiin.

Kuukausipalkkaisen kohdalla korvaaminen toimii vain tapauksessa, että kuukausipalkka lasketaan tuntipalkkana (työsopimuksen asetus). Silloin myös perustuntien palkkalaji muodostuu kuukausipalkkaiselle. Mikäli muille kuukausipalkkaisen tapahtumille ei haluta palkkariviä, voidaan lisäksi säätää kuukausipalkkaisen työaikamerkintä-aikatapahtumatyypille kuukausipalkkaisen perustuntien palkkalajiksi sellainen palkkalaji mikä ei siirry palkanlaskenta-aineistoon.

Bruttopalkkaraportilla voi muuttaa tapahtumarivien työtä myös jälkikäteen ja suorittaa jälkilaskennan, joka päivittää palkkaerittelyt-sarakkeen taustalla olevien asetusten mukaiseksi.

Varmista myös, että työ on merkitty sitä kirjaaville henkilöille (Hallinta -> Työt -> Henkilöstö-välilehdelle) ja työ on kirjausmallilla valittavissa.

Työn lisäpalkkarivit

Työn lisäpalkkariveillä saadaan aikaiseksi, että tiettyä työtä tehdessä muodostuu tuntipalkan lisäksi erilaisia lisiä. Aina kun työtä tehdään, saadaan yksi tai useampi lisä muodostumaan. Määrä voi olla kiinteä tai perustua tapahtuman kestoon. Lisäksi voidaan määrittää tapahtuman vähimmäis ja enimmäiskestot palkkarivin lisäämiseksi.

Esimerkkejä työn lisäpalkkariveillä hoidettavista tilanteista ovat

 • Olosuhdelisistä eri työehtosopimuksissa: Ulkotyölisä, Korkeanpaikanlisä, Raskaan työn lisä, Likaisen ja erittäin likaisen työn lisät, Raskaan renkaan lisä, Hiekkapuhalluslisä, Sähköasennuksen olosuhdelisät, Myrkky- ja räjähdysainelisä
 • Pätevyyslisät: Jos maksetaan vain tiettyä työtä tehdessä. Jos henkilö saa lisää jokaiselle tekemälleen työtunnille, katso ylempää tästä oppaasta kohta ”Henkilöstön palkanlisät”.
  • Työkohtaisia pätevyyslisiä: Kielilisä, Kärki/nokka/etumieslisät, Opiskelijan ohjauslisä
 • Muita työtehtäviin liittyviä lisiä: Luottamustyön korvaus
 • Päivystyskorvaus: Katso myös oppaasta kohta Varallaolokorvaus.
 • Odotusajan korvaus: Odotusajan voi kirjata eri työlle jos siitä maksetaan eri tuntipalkka. Odotusajan korvauksen voi kirjata myös omalle aikatapahtumatyypilleen, jolloin voi soveltaa oppaan kohtaa ”Aikatapahtumatyypeille muodostettavat palkkarivit” .
 • Eritesiivouslisä: Yleensä kertakorvaus. Aiheesta tarkemmin tämän oppaan kohdassa ”Eritesiivous”.

Lisäpalkkarivien määrittäminen järjestelmään

 • Lisätään ensin tarvittavat palkkalajin ja sille palkkalajien asetukset.
 • Lisätään työ ja sille lisäpalkkarivit (Hallinta -> Työt). Varmista työn lisäämisen yhteydessä, että työ on merkitty henkilöille, jotka sitä kirjaavat (Hallinta -> Työt, lisää töiden henkilöstö-välilehdelle henkilöt)

Esimerkki: Lisätään Viemäriasennus-työ, jota kirjatessa maksetaan tuntipalkan lisäksi Erittäin likaisen työn lisää jokaiselle työtunnille. Lähdetään lisäämään työlle lisäpalkkarivejä työn palkka-välilehdelle.

Valitaan riville aiemmin tehty palkkalaji, lisän määrä muodostuu tapahtuman keston mukaisesti, joten asetetaan määrä nollaksi. Tapahtuman kestoon liittyen ei ole vaatimuksia palkkarivin muodostuksessa. Tallennetaan rivi.

Kun Viemäriasennustyölle tehdään tunteja, bruttopalkkaraportilla muodostuu tuntipalkan lisäksi haluttu lisä.

Työllä voi olla useita lisäpalkkarivejä, ne lisätään omana rivinään työn asetuksiin lisäpalkkariviksi.

Palkka-aineiston tarkistamisen yhteydessä syötettävät lisät

Organisaatiossa voi olla monia erilaisia lisiä, joita Maxtech-järjestelmän palkanlaskenta ei voi päätellä olemassaolevasta tiedosta. Silloin ne jäävät manuaalisesti syötettäväksi joko esimiehelle tai sille taholle, joka palkka-aineiston tarkistaa.

Esimerkkejä tällaisista palkanlisistä ovat tyypillisesti yrityksen sopimia etuja, esimerkiksi: Työvaate- ja pesulakorvaus, Matkapuhelinetu, Lounasseteli, erilaiset provisiot ja bonukset.

Tällaiset rivit syötetään manuaalisesti bruttopalkkaraportille palkka-aineiston tarkistuksen yhteyteen.

Palkkojen tarkistuksen yhteydessä, palkkajaksolle voidaan lisätä mille tahansa tapahtumalle (esim. kuukauden viimeiselle päivälle) palkkaan lisäksi tulevat edut ja muut manuaalisesti kirjattavat palkanlisät.

Palkkarivien lisääminen bruttopalkkaraportilla

Varmista ensin, että olet lisännyt tarvittavan palkkalajin ja sille palkkalajien asetukset. Palkkalaji pitää olla muokattavissa aikatapahtumien muokkauksen yhteydessä ja on estetty näkyvyys mobiilisovelluksessa tai muussa työntekijän kirjaustavassa.

Bruttopalkkaraportin Palkkaerittelyt-sarakkeessa on lisäyspainike, jonka kautta voi lisätä palkkarivejä manuaalisesti.

Palkkarivit voi syöttää pitkin palkkakautta tapahtumille tai kootusti. Pääasia on, että vietävällä palkkajaksolla on tarvittavat palkkarivit. Palkka-aineiston tarkistamisen yhteydessä, manuaalisesti syötetyt palkkarivit eroavat automaattisesti lisätyistä riveistä väriltään. Manuaalisesti lasketut rivit ovat mustia ja automaattisesti lasketut rivit (esim. tuntipalkkarivi) on violetti.

Lisää tietoa palkka-aineiston tarkistamisesta löydät bruttopalkkaraportti-sivulta.

Kilometrikorvaukset, päivärahat ja kulukorvaukset

Matkalaskuihin liittyvät lisät kuten ateriakorvaus, päivärahat ja kulukorvaukset voi myös syöttää samaan tapaan kuin muut palkka-aineiston tarkistamisen yhteydessä syötettävät lisät, mutta kannattaa tutustua Matkalaskut™-tuotteeseen. Palkka-aineiston tarkistamisen yhteydessä syötettäville lisille ei voi esimerkiksi tallentaa kuittia kuten matkalaskulle.

Matkalaskut-tuotteen avulla voi tallentaa matkat, reitit ja niihin liittyvät korvaukset manuaalisesti kuitteineen ja muodostaa matkalaskuille hyväksyntäprosessin organisaation sisälle.

Matkalaskut on siirrettävissä bruttopalkkaraportin tapaan suoraan käytössä olevaan palkanlaskentajärjestelmään.

Automaattinen ajopäiväkirja™-tuotteemme avulla voit kirjata ajot ja laskea kilometrikorvaukset sekä päivärahat automaattisesti. Ajopäiväkirjan ajoista pystyy luomaan matkalaskun ja syöttämään sinne tarvittavat liitteet ja kulukorvaukset.

Palkkaa vähentävät palkkalajit (a-hintojen ollessa käytössä)

Palkkarivi voi olla myös negatiivinen, eli kokonaispalkkaa vähentävä. Lisääminen onnistuu helposti bruttopalkkarportilta ja se lisätään samaan tapaan kuin muutkin palkanlaskennan tarkistamisen yhteydessä syötetyt palkkarivit.

Eritesiivous

Eritesiivous on esimerkiksi siivousalalla käytössä oleva, tyypillisesti kertakorvaus. Eritesiivouksen palkanlisän tallentamisen voi hoitaa usealla tavalla.

 • Työntekijä voi syöttää palkanlisän kentältä tuntikirjauksen yhteydessä mobiilisovelluksella
 • Eritesiivoukselle voi tehdä erikseen työn, jolle kirjataan tunnit ja lisätään kiinteämääräinen työn lisäpalkkarivi (määrä = 1)
 • Eritesiivous voidaan syöttää palkka-aineiston tarkistamisen yhteydessä

Varallaolokorvaus

Lue lisää varallaolokorvauksen automaattisesta laskennasta tukiportaalissa sivulta varallaolojen hallinta.

Tutustu myös seuraaviin artikkeleihin

Usein kysyttyä

Usein kysytyt kysymykset – Palkanlaskenta ja TES-tulkinta

Oliko tästä ohjeesta hyötyä?

Keskiarvo 0 / 5. Arvosteluita yhteensä: 0

Harmi, ettei tästä ohjeesta ollut sinulle hyötyä.

Haluatko kertoa meille, kuinka voisimme parantaa ohjeen sisältöä?

Jos haluat vastauksen lähettämääsi palautteeseen, ole hyvä ja syötä mukaan yhteystietosi.